transparent

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider01.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider02.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider03.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider04.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider05.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider06.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider08.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider09.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider10.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider11.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider12.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider14.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider15.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider16.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider17.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider18.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider19.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider20.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider22.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider23.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider24.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider25.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider27.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider30.png

Cena PRO URBECena PRO URBE  

Od roku 2004 mestská samospráva každý rok v decembri slávnostne udeľuje ocenenie „Pro Urbe“.

Podmienky udeľovania ceny PRO URBE mestom Veľký Meder

1. Cena PRO URBE /ďalej len cena/ mesta Veľký Meder sa môže prideľovať jednotlivcom a kolektívom raz ročne a to pri splnení nasledovných podmienok:
- cena sa navrhuje osobe, alebo kolektívu po vykonaní významného činu, či už na úseku vedeckého výskumu, technického výskumu, dosiahnutí úspechu na úseku vedy, techniky, umenia, publicistiky, pedagogickej práce, športu ako i úspechov na úseku spoločenského života dotýkajúcich sa života mesta, jeho ďalšieho úspešného napredovania
- ďalej tomu, kto sa veľkou mierou pričinil o rozvoj ekonomického, kultúrneho a spoločenského života mesta, prispel k zveľaďovaniu jeho dobrého mena
 - cena sa udeľuje i takým osobám, alebo kolektívom, ktoré sa pričinili o záchranu ľudského života, alebo pri záchrane súkromného a osobného vlastníctva spoluobčanov pri rozličných katastrofách.

2. Udelenie ceny môže zastupiteľstvo navrhnúť:
- primátor
- poslanci
- obyvatelia mesta
- civilné organizácie
Navrhnutie ceny je možné raz ročne a to písomne na mestom k tomu zvlášť vydanom tlačive.
V prípade, ak sa navrhne viac osôb, alebo kolektívov mestské zastupiteľstvo určí jedného a to tak, že poslanci v tajnom hlasovaní zakrúžkujú toho, ktorého osobne ten-ktorý poslanec navrhuje.
Cenu obdží ten, alebo tá organizácia, ktorá získa minimálne 8 poslaneckých hlasov. V prípade obdŕžania menej hlasov sa cena neudelí.
Návrhy udeľovania tejto ceny je potrebné vždy zasielať na sekretariát mestského úradu, najneskôr do 30. októbra toho–ktorého roku. Ocenenie sa odovzdáva 15. decembra pri príležitosti udelenia mestských privilégií pre Veľký Meder.

3. Cenu udeľuje primátor mesta pri slávnostnej príležitosti.

4. Cena obsahuje jednu pamätnú plaketu s erbom mesta, diplom a peňažná odmena vo výške 350 Euro. Diplom obsahuje meno odmeneného, jeho adresu, rodné číslo a dátum udelenia ceny, ako aj odtlačok pečiatky mesta a podpis primátora.

5. Znova udelenie ceny tej istej osobe, alebo kolektívu sa môže navrhnúť len po uplynutí piatich rokov.

6. Cena sa môže udeliť aj – in memoriam. 
V takomto prípade cenu prevezme najbližší príbuzný oceneného.

Od roku 2004 primátor mesta Veľký Meder každoročne prideľuje cenu PRO URBE pri slávnostnej príležitosti koncom roka. Pri tejto príležitosti počnúc rokom 2004 boli ocenení títo občania a organizácie :

V roku 2004 - pán Ág Tibor

V roku 2005 - MUDr. Adolf Klas, Janiga Jozef in memoriam

V roku 2006 - Estera Solčanská, Béla Kovács in memoriam

V roku 2007 - PaedDr. Nagy Ernest

V roku 2008 - Vzpieračský oddiel veteránov

V roku 2009 - cena nebola pridelená

V roku 2010 - Nadácia Geriho čarovná lampa – Agneša Nagyová

V roku 2011 - cena nebola pridelená

V roku 2012 - Zmiešaný spevácky zbor Lajosa Bárdosa z VM

V roku 2013 - cena nebola pridelená

V roku 2014 - cena nebola pridelená

V roku 2015 - Július Zakál

tlačivo na cenu PRO URBE

DÔLEŽITÉ ODKAZY

kalendarakcii

busz banner

rozhlas

zmluvysk

zmluvympbh

dhz vm baner

 

logo-navsteva-lekara

inkubator

nptspi banner 300x250 01

VIDEOGALÉRIA

oficialne video