transparent

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider01.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider02.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider03.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider04.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider05.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider06.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider08.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider09.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider10.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider11.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider12.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider14.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider15.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider16.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider17.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider18.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider19.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider20.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider22.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider23.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider24.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider25.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider27.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider30.png

Hlavný kontrolór mesta
Mgr. Albert Nagy

kontrolor


Kontakt:

Komárňanská 9 
932 01 Veľký Meder
Slovenská republika
Tel.: +421 031 590 49 24
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení). 

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.
Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca.

Kontrolnej činnosti podľa § 18 zákona o obecnom zriadení podlieha:

1. mestský úrad
2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
3. právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:

1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
2. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu mesta
3. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
4. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti
5. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu
6. predkladá informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
7. je povinný vykonať kontrolu, ak o to požiada mestské zastupiteľstvo
8. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu
9. zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických alebo fyzických osôb rozhoduje primátor mesta v správnom konaní.

DÔLEŽITÉ ODKAZY

kalendarakcii

busz banner

rozhlas

zmluvysk

zmluvympbh

dhz vm baner

 

logo-navsteva-lekara

inkubator

nptspi banner 300x250 01

VIDEOGALÉRIA

oficialne video