transparent

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider01.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider02.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider03.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider04.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider05.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider06.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider08.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider09.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider10.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider11.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider12.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider14.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider15.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider16.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider17.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider18.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider19.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider20.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider22.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider23.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider24.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider25.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider27.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider30.png

V zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

MESTO VEĽKÝ MEDER

zverejňuje

ZÁMER PRENECHAŤ MAJETOK MESTA DO NÁJMU AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA,

o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

PRENÁJOM nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder na Medveďovskej ceste, obec Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287, a to:  pozemku registra C-KN parc.č. 1443/1 druh pozemku ostatné plochy o výmere 113 m2; pre Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 na dobu určitú na 10 rokov za účelom užívania 40 m vysokého stožiara a technologickej budovy – základňovej stanice a rádioreléového bodu Veľký Meder, za nájomné celkom vo výške 1328 eur/rok /minimálne vo výške VŠH pozemku). Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Ide o nájom pozemku, na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ užíva predmetný pozemok od roku 1997, na ktorom má postavenú stavbu a to „základňovú stanicu a rádioreléový bod Veľký Meder“. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú do 02.06.2017. Tento zámer sa predloží na prerokovanie príslušnej komisii.

Informatívna katastrálna mapa

DÔLEŽITÉ ODKAZY

kalendarakcii

busz banner

rozhlas

zmluvysk

zmluvympbh

dhz vm baner

 

logo-navsteva-lekara

inkubator

nptspi banner 300x250 01

VIDEOGALÉRIA

oficialne video