kontrolorMgr. Albert Nagy

kontakt:

Komárňanská 9 
932 01 Veľký Meder
Slovenská republika
Tel.: +421 031 590 49 24
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Činnosti hlavného kontrolóra mesta

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení). 

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.
Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca.

Kontrolnej činnosti podľa § 18 zákona o obecnom zriadení podlieha:

1. mestský úrad
2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
3. právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:

1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
2. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu mesta
3. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
4. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti
5. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu
6. predkladá informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
7. je povinný vykonať kontrolu, ak o to požiada mestské zastupiteľstvo
8. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu
9. zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických alebo fyzických osôb rozhoduje primátor mesta v správnom konaní.